HTML

Mobilni bankar - blog

Uslovi korištenja i pravne napomene

 

22.06.2015 11:04
Slika
 

Namjena stranice

Stranica i podstranice na www.moj-bankar.ba u vlasništvu su Agencije „MB Tim“, obrt za ostale informacijske uslužne djelatnosti dn,  u daljem tekstu Agencija „MB Tim“.

Korištenjem stranica na moj-bankar.ba posjetitelji stranice potvrđuju da su se upoznali s navedenim Općim uvjetima korištenja i da ih u cijelosti prihvaćaju.

Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju od korištenja stranice, te prihvaća korištenje sadržaja stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Sve informacije dostupne na ovoj stranici isključivo su informativnog karaktera i za ličnu upotrebu.

 

moj-bankar.ba je stranica za promociju besplatnih usluga mobilnog bakara (DSA) – osobe angažovane od strane banke za rad na terenu.  

Korištenjem stranice moj-bankar.ba  posjetioci stranice potvrđuju da su upoznati s  navedenim Općim uslovima korištenja i da ih u cijelosti prihvataju.

Korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korištenja stranice, te prihvata koristiti sadržaj stranice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Sve informacije dostupne na ovoj stranici su isključivo informativnog karaktera i  za ličnu upotrebu.

Svi podaci o finansijskim proizvodima i uslugama, te bilo koje druge objavljene informacije na stranici moj-bankar.ba smatraju su informativnog karaktera i postupanje po njima je na vlastitu odgovornost posjetioca stranice.
Sve informacije objavljene na stranicama moj-bankar.ba mogu sadržavati tehničke greške i netačnosti ili druge greške. Takve informacije administrator može promijeniti kada ih uoči, bez prethodnog obavještenja. Kompletan sadržaj objavljen na stranicama moj-bankar.ba može se koristiti samo i isključivo u informativne svrhe. Nijedan stav, informaciju ili prognozu ne treba shvatiti kao ponudu, zahtijevanje, nagovaranje ili nametanje kupovine ili prodaje bilo kojeg finansijskog ili sličnog proizvoda ili usluge.

Naplata usluga

Usluge mobilnog bankara (DSA) su besplatne.

Zaštita autorskih prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici moj-bankar.ba mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika.

Odgovornost

Stranica moj-bankar.ba sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet sjedišta kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

Stranica moj-bankar.ba izuzima se od odgovornosti  za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem stranice, ili je na bilo koji način uz to vezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe upotrebom ili zloupotrebom sadržaja stranuice moj-bankar.ba.

moj-bankar.ba ne mogu snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja

SSL certifikat i sigurnost protoka informacija

Stranica moj-bankar.ba poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama i na putu do njenih baza, a najvažnija je instaliranje SSL protokola (https://). Izvan svega navedenog, moj-bankar.ba ne može garantovati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili upotrebe od strane trećih lica, problema sa ssistemom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje moj-bankar.ba ne može utjecati.

Zaštita ličnih podataka

Putem stranice moj-bankar.ba mogu se prikupljati lični podaci korisnika stranice (ime i prezime, adresa, telefonski broj, godište, firma zaposlenja, iznos primanja,  e-mail i sl.) i to samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi putem kontakt obrasca na stranici moj-bankar.ba.

Podatke koristimo isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga koje su u opisu besplatnih usluga mobilnog banakra.

Naša je obaveza da podatke korsinika nećemo učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Klijent prilikom zahtjeva za ponudu za  proizvod izričito izjavljuje da je dobrovoljno stavio na raspolaganje svoje podatke, a u cilju identifikacije i posredovnja između klijenta i banke.

Podaci su dani u svrhu provjere mogućnosti realizacije kredita ili drugog proizvoda što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama (banci u kojoj klijent aplicira za uslugu).

Klijent dobrovoljno stavlja na raspolaganje lilčne podatke na osnovu kojih ga moj-bankar.ba može kontaktirati pisanim putem, telefonom ili elektronskom poštom i dostavljati mu informativni i marketinški materijal.

Pristanak

Klijent prilikom slanja zahtejva za ponudu za uslugu, akciju ili upit, izričito izjavljuje da je dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje lične te izričito daje pristanak da se istima koristi u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima korištenja. 

Podaci su dani u svrhu provjere mogućnosti realizacije kredita, otvaranja tekućeg računa, realizacije kreditne kartice ili drugog proizvoda,  što može uključivati i prosljeđivanje ličnih  podataka bankama, što je neophodno za realizaciju obaveza ugovorenih između klijenta i banke. 

Korištenjem stranica moj-bankar.ba i ostavljanjem ličnih  podataka klijent izričito dozvoljava moj-bankar.ba  da lične podatke može koristiti u svojim evidencijama ili bazama podataka, te da se klijentu može obraćati dostupnim komunikacijskim kanalima (npr.telefon, e-mail, pisano i sl.), u svrhu obavijesti o akcijskimm ponudama, uslugama i proizvodima.

moj-bankar.ba se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Pravo na opoziv pristanka

Isto tako, klijent ima pravo povući pristanak direktno na email ili putem SMS poruke ili pozivom.

Vitez, 16.05.2011.godine

Zadnje ažuriranje: 22.06.2024.

AGENCIJA "MB TIM"   
Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d.n.  
Usluge traženja informacija uz naknadu ili na osnovu ugovora     
ID 4338160490000       
Račun 1414375320066021       
kontakt@moj-bankar.ba
0 0